Salon Bellissima, gevestigd aan Schutterskwartier 35 1967 KA Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.salonbellissima.nl
Schutterskwartier 35
1967 KA Heemskerk
Tel: 0251-241005

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Bellissima verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind

je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (cookies)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Bellissima verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, in geval van preventieve gezondheidszorg, zoals

– huidskleur (pigment problemen)

– gezondheid (medicijngebruik, allergieën, zwangerschap e.d.)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salonbellissima.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salon Bellissima verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Salon Bellissima analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Salon Bellissima verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Salon Bellissima neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Bellissima) tussen zit.

Salon Bellissima gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  Online boekingssysteem van Salonized. Dit wordt gebruikt zodat mensen na registratie van hun gegevens zelf een afspraak kunnen inboeken in de agenda van Salon Bellissima. Er zijn geen verwachte gevolgen in de toekomst voor degene die hiervan gebruik maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salon Bellissima bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren

De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en Achternaam > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Geslacht > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Geboortedatum > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Adresgegevens > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Telefoonnummer > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
E-mailadres > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Medicijngebruik/allergie > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Voor- en nafoto’s > Bewaartermijn > Zo lang je klant bent > per half jaar
Facturen > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting
Afspraken > Bewaartermijn > Blijven 7 jaar bewaard i.v.m. belasting

Delen van persoonsgegevens met derden
Salon Bellissima deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salon Bellissima blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salon Bellissima gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon Bellissima en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salonbellissima.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Salon Bellissima wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salon Bellissima neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@salonbellissima.nl

Ik verklaar dat ik:

  • op mijn verzoek uitleg heb gekregen waarom de schoonheidsspecialist vraagt naar bepaalde (medische) gegevens;
  • alle medische gegevens heb besproken en indien nodig heb toegelicht die van belang zijn voor deze behandeling;
  • weet dat ik iedere (medische) verandering zo spoedig mogelijk moet doorgeven omdat dit het resultaat van de behandeling kan beïnvloeden;
  • weet dat al mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld om mijn privacy te beschermen en dat ik weet wat mijn rechten zijn onder de Algemene verordening gegevensbescherming; dit is mondeling toegelicht en ik heb de privacyverklaring van de salon kunnen lezen;
  • toestemming geef voor het maken van digitale foto’s tijdens het intake- / kennismakingsgesprek voor de opbouw van een dossier. Tevens worden er -indien nodig- foto’s gemaakt, voor/tijdens/na de behandeling van het te behandelen gebied. Deze foto’s worden nooit zonder mijn uitdrukkelij­ke toestemming gepubliceerd of aan derden gegeven.

 

Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrepen en teken hierbij voor akkoord:

 

Datum en Plaats: ………………………………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………